Υπερσυμβατικές ποσότητες στο ΧΥΤΑ

Σε ό,τι αφορά τις υπερσυμβατικές ποσότητες στο ΧΥΤΑ Πάφου, ο κ. Κοτζάμπασης είπε ότι το θέμα περιήλθε στην αντίληψή του το 2010, όταν και ανέλαβε Υπεύθυνος του Τομέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο ΥΠΕΣ και πως του ζητήθηκε να προβεί σε αξιολόγηση γι’ αυτό το θέμα, την οποία και έστειλε στο Συμβούλιο Διαχείρισης ΧΥΤΑ Πάφου.

Όπως εξήγησε, με βάση τη σύμβαση η τιμή χρέωσης ήταν £10,10/τόνο και ο ίδιος στην αξιολόγηση που έστειλε κατέληξε σε τιμή £4,5/τόνο, με την προϋπόθεση ότι υπήρχε περιθώριο διαπραγμάτευσης με τον εργολάβο. Όπως εξήγησε, το νέο Συμβούλιο Διαχείρισης ΧΥΤΑ Πάφου κατέληξε τελικά σε συμφωνία με τον ανάδοχο στην τιμή των £6,5/τόνο για τις υπερσυμβατικές ποσότητες.


Κατά τη χθεσινή ακρόαση, ο μάρτυρας αντεξετάστηκε διαδοχικά από τους συνηγόρους υπεράσπισης Λία Δήμου (για κατηγορούμενο Δημήτρη Πατσαλίδη), Γιώργο Γεωργίου (για κατηγορούμενο Μιχάλη Πάντη), Χριστόφορο Δημητρίου (για κατηγορούμενο Αντώνη Κουρουζίδη) και Ανδρέα Πελεκάνο (για κατηγορούμενο Ανδρέα Λουρουτζιάτη).

Από τη Λία Δήμου ρωτήθηκε σε σχέση με τη στάση του Δημήτρη Πατσαλίδη σε σχέση με την καταβολή οφειλών προς την εταιρεία Helector Cyprus, σε σχέση με τις υπερσυμβατικές ποσότητες στο ΧΥΤΑ Πάφου και κατά πόσο γνωρίζει ότι ο κ. Πατσαλίδης αρνείτο να καταβάλει στην εταιρεία απαιτήσεις για υπερσυμβατικές ποσότητες. Ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τι γινόταν πριν από το 2010.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μιχάλη Πάντη, ο Γιώργος Γεωργίου, επικεντρώθηκε σε ερωτήσεις που είχαν σαν στόχο να αποσυνδέσουν τον πελάτη του απ’ ό,τι έχει να κάνει με το ΧΥΤΑ Πάφου, αλλά και με διαδικασίες που αφορούσαν την κατακύρωση των προσφορών για το ΧΥΤΥ Κόσιης.

Ο μάρτυρας συμφώνησε ότι ο Μιχάλης Πάντης ενδεχομένως να μην είχε σχέση με το ΧΥΤΑ Πάφου, γιατί αποσπάστηκε στο ΥΠΕΣ μετά την κατασκευή του ΧΥΤΑ Πάφου, αλλά και ότι ο Μιχάλης Πάντης δεν είχε ενεργό ρόλο στις Επιτροπές Αξιολόγησης του ΧΥΤΥ Κόσιης ούτε και στο Συμβούλιο Προσφορών.

Σε ό,τι αφορά τον Ενδιάμεσο Φορέα στον οποίο συμμετείχε ο Μιχάλης Πάντης, ο κ. Κοτζάμπασης, αντεξεταζόμενος από τον Γιώργο Γεωργίου, εξήγησε ότι είχε ως ρόλο να παρακολουθεί και να πιστοποιεί ότι η πορεία κατασκευής, ποιοτικά και ποσοτικά, προχωρεί σύμφωνα με τη σύμβαση και να διασφαλίζει την ορθότητα των πληρωμών. Ρωτήθηκε επίσης κατά πόσο ο Μιχάλης Πάντης είχε οποιαδήποτε σχέση με το ΧΥΤΥ Κόσιης, μετά την αποχώρησή του από το ΥΠΕΣ (τερματισμό απόσπασης από τότε Υπουργό Νεοκλή Συλικιώτη), απαντώντας αρνητικά.

Ακολούθως, ο συνήγορος υπεράσπισης του Αντώνη Κουρουζίδη, Συντονιστής Σύμβασης του ΧΥΤΥ Κόσιης, αντεξέτασε τον μάρτυρα σε σχέση με τον ρόλο του Συντονιστή Σύμβασης και το κατά πόσο σχετίζεται με τον έλεγχο της καταβολής της εγγυητικής λειτουργίας.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο Συντονιστής Σύμβασης παρακολουθεί και διασφαλίζει ότι τηρούνται ορθά όλοι οι όροι της σύμβασης. Ανέφερε επίσης ότι υπήρξε καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την παραχώρηση της σύμβασης στο Συμβούλιο Διαχείρισης και ότι υπήρξε σε αυτό το θέμα μια περίοδος ασάφειας. Ανέφερε επίσης ότι η εγγυητική λειτουργίας θα έπρεπε να ελεγχθεί από τον Συντονιστή Σύμβασης.